Kosten & Erelonen

De beroepsactiviteiten van Meester Luc De Wilder zijn ondergebracht in de BVBA Advocatenkantoor Luc De Wilder, met maatschappelijke zetel te 1830 Machelen, Camille Françoisstraat 9, KBO nr. 836.033.595 en BTW nr. 0836.033.595.

Het is belangrijk dat de cliënt goed weet hoe de kostenstaat van zijn advocaat in elkaar zit.

Een staat van kosten en erelonen van de advocaat bestaat gebruikelijk uit 3 onderdelen, als zijnde:


De zelf te betalen kosten voor derden
Dit zijn voornamelijk de kosten van rolstelling van een zaak , te betalen aan de griffie van de Rechtbank, en de deurwaarderskosten. De cliënt die een deurwaarder nodig heeft voor zijn zaak, dient deze deurwaarder altijd zelf te betalen. Ofwel worden de deurwaarderskosten betaald via het kantoor van de advocaat met een provisie die de advocaat vraagt aan de cliënt, ofwel dient de cliënt deze kosten eerst zelf rechtstreeks te betalen aan de deurwaarder. De Rechtbank legt de deurwaarderskosten gebruikelijk bij het einde van de procedure ten laste van de verliezende partij. .


Het ereloon

Dit is de vergoeding die de cliënt dient te betalen aan de advocaat voor de geleverde prestaties.

De advocaat begroot zelf zijn erelonen, m.a.w. is een advocaat niet gebonden aan tarieven opgelegd door één of andere instantie.
Er zijn meerdere parameters die de advocaat in aanmerking kan nemen om zijn ereloon te begroten.
Meester Luc De Wilder werkt courant met een uurloon, m.a.w. de cliënt betaalt wat de advocaat aan tijd heeft besteed aan zijn zaak. Voor alle duidelijkheid, het is de advocaat die de tijd begroot nodig om de zaak van de cliënt te behartigen, en niet omgekeerd. M.a.w. is het dus niet aan de cliënt om te gaan berekenen hoeveel tijd de advocaat volgens hem nodig heeft voor een zaak. Het is de advocaat die op een correcte en transparante wijze de rekening maakt.

Het uurloon van Meester De Wilder bedraagt courant 95 tot 110 € / uur, in functie van de belangrijkheid van het dossier, het dringend karakter van de zaak, de financiële draagkracht van de cliënt, etc…

Bij aanvang van het dossier wordt met de cliënt afgesproken welk uurtarief in rekening zal gebracht worden.

In bepaalde materies ( bv. eenvoudige strafverdediging voor de Politierechtbank ) wordt gewerkt met een forfaitair ereloon.
Ook de waarde van de zaak in geld uitgedrukt, kan aanleiding geven tot een specifiek ereloon.

Het bereikte resultaat kan eveneens aanleiding geven tot een specifiek ereloon.

Dit alles wordt gecommuniceerd naar de cliënt toe.

Wanneer een zaak loopt op het kantoor van Meester De Wilder, worden gebruikelijk provisies gevraagd teneinde te vermijden dat het ereloon bij het afsluiten van de zaak ( hetgeen soms wel enige tijd kan duren ) te hoog zou oplopen en in één keer zou moeten betaald worden.
De provisies zijn GEEN weergave van hetgeen tot op dat ogenblik verschuldigd is. Hetgeen de cliënt uiteindelijk verschuldigd is aan de advocaat, wordt opgenomen in de afsluitende staat van kosten en erelonen die volgt bij het beëindigen van de tussenkomst van de advocaat.

Een veel gestelde vraag is : "Wat gaat deze procedure mij kosten ?".
Het is haast onmogelijk voor een advocaat om hierop te antwoorden, aangezien in vele zaken, zeker waar er betwisting is, niet op voorhand kan gezegd worden welke prestaties dienen verricht te worden. Als uw tegenpartij zich zwaar verzet en alle registers open trekt, dan zal uw advocaat ook meer prestaties moeten verrichten, die dus ook dienen aangerekend te worden aan de cliënt. Als er daarentegen een snelle regeling komt ingevolge bv. verzoening, dan zal het ereloon van de advocaat ook beperkt blijven.

De relatie cliënt - advocaat is gebaseerd op vertrouwen.
In geval van onenigheid of geschil kan beroep worden gedaan op de Stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel.De kantoorkosten
Volgende kosten worden courant in rekening gebracht :
  • Opening van een dossier
  • Briefwisseling
  • Procedurestukken dactylo (bv. besluiten, verzoekschriften, akte van hoger beroep, dagvaarding,… )
  • Fotocopij zwart
  • Fotocopij kleur
  • Verplaatsingskosten
  • Bureaukosten, telefoon, telefax


De BTW
Vanaf 1 januari 2014 is de advocaat BTW plichtig. Dit betekent dat de kosten en erelonen (met uitzondering van deurwaarders- en gerechtskosten ) vermeerderd worden met 21% BTW.